Nasza oferta

Usługi audytu i doradztwa w zakresie zarządzania:

  • jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
  • spółkami komunalnymi, państwowymi i samorządowymi
  • osobami prawnymi oraz innymi

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy naszych ekspertów z menadżerami z sektora publicznego pozwoliło nam dogłębnie poznać potrzeby naszych klientów oraz wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

audyt-kontrola-optymizacja-zarządzanie-ryzykiem

Nasze usługi dla sektora publicznego

Audyt Wewnętrzny

Przeprowadzamy profesjonalny audyt wewnętrzny na podstawie przepisów
ustawy o finansach publicznych jako niezależni zewnętrzni eksperci.
Wspieramy kierowników jednostek w realizacji ich celów i zadań poprzez
systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Posiadamy do tego odpowiednie kwalifikacje.

Audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Identyfikujemy słabe punkty w infrastrukturze informatycznej. Oceniamy stopień bezpieczeństwa informacji oraz zalecamy zmiany mające na celu zwiększenie poziomu ochrony w organizacji. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo sieci oraz systemów teleinformatycznych. Badamy świadomość pracowników pod kątem stosowanych środków ostrożności. Analizujemy sytuację organizacji w zakresie posiadanych danych osobowych (np. pracowników, klientów) oraz oceniamy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych w zakresie organizacyjnym urzędu.

Audyt Rodo

Analizujemy sytuację jednostki w zakresie posiadanych danych osobowych (np. pracowników, kontrahentów) oraz oceniamy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych w zakresie organizacyjnym firmy jak również w obszarze IT.

Budowanie komórek kontroli oraz audytu wewnętrznego

Tworzymy sprawnie i skutecznie działające komórki kontroli instytucjonalnej, organizujemy koordynację ich działań z działaniami komórek merytorycznych w organizacji, jak również z jednostkami podległymi i nadzorowanymi. Działania nasze uwzględniają charakter i zakres prowadzonej przez naszych klientów działalności kontrolnej. Dajemy gwarancję, że dostarczane przez kontrolę wyniki i oceny badanych obszarów i jednostek będą wiarygodne oraz będą zawierały realne i skuteczne rozwiązania zarządcze.

Realizujemy podobne działania w odniesieniu do komórek audytu wewnętrznego.

Doradztwo w zakresie przygotowania jednostki do kontroli organów państwowych

(Najwyższej Izby Kontroli, wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych)

Pomagamy bezpiecznie przejść przez proces kontroli, wspieramy naszych klientów na każdym etapie tego procesu. Wykorzystujemy do naszych działań szerokie i wieloletnie doświadczenia oraz wiedzę naszych ekspertów zdobytą podczas wykonywania kontroli w organach państwowych.

Doradztwo w zakresie wykorzystania wyników audytów i kontroli jako narzędzie do skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką

Przeprowadzamy analizę otrzymanych przez naszych klientów sprawozdań z audytu lub kontroli, określamy istotność i wagę zawartych w nich nieprawidłowości z punktu widzenia zadań i celów jednostki oraz proponujemy rozwiązania zarządcze dla menadżerów. Wdrażamy również istotne dla naszych klientów rekomendacje i zalecenia pokontrolne w sposób kompletny i systemowy.

Ocena zewnętrzna systemu kontroli w jednostkach administracji rządowej

Dokonujemy obowiązkowej dla jednostek administracji rządowej okresowej oceny systemu kontroli instytucjonalnej. Badamy, czy jest on zgodny z obowiązującą ustawą o kontroli w administracji rządowej oraz ze standardami kontroli, wydanymi przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiadamy do tego odpowiednie kwalifikacje.

Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz kontrolerów w zakresie:

  • postępowania kontrolnego
  • planowania i programowania kontroli
  • zarządzania komórką kontroli
  • koordynacji kontroli
  • przygotowania do kontroli zewnętrznych
  • i innych z zakresu audytu, kontroli oraz zarządzania na indywidulane zlecenie naszych klientów.

Jesteśmy gotowi podzielić się naszą radą i doświadczeniem